завідувач кафедри юридичних дисциплін, доктор юридичних наук, доцент
Панасюк Оксана Володимирівна

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Викладачі кафедри юридичних дисциплін здійснюють наукові дослідження над загальною кафедральною темою «Відповідність норм українського законодавства принципам міжнародного та Європейського права» у рамках діяльності наукової школи «Відповідність норм українського законодавства принципам міжнародного та Європейського права»:

 • Дослідження теоретико-методологічних основ функціонування і розвитку демократичної правової держави в України в умовах ринкової економіки з врахуванням реалізації євростратегії та вступу в ЄС (д.ю.н., доцент Ващенко С.С., д.ю.н., професор Осадчий Ю.Г., к.п.н., доцент Василенко М.Є, Колесник М.О.).
 • Взаємовідносини між суб’єктами господарювання і органами державної влади та місцевого самоврядування: виклики часу (д.ю.н., доцент Панасюк О. В., к.ю.н Пономарьова Я.О., д.ю.н. Маркова О.О.).
 • Відповідність норм цивільного права та процесу принципам міжнародного та Європейського права (к.ю.н., доцент Горобець Н.О., к.ю.н., доцент Садикова Я.М., к.ю.н., доцент Науменко К.С.).
 • Правове забезпечення трудових відносин в умовах євроінтеграційних процесів (д.ю.н., професор Лукаш С.С.).

Важливою складовою науково-дослідної роботи є:

 • участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • підготовка до друку монографій, навчальних посібників, підручників, навчально-методичних матеріалів.

Викладачі кафедри юридичних дисциплін займають активну позицію щодо співробітництва з іншими навчальними закладами України.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів, у тому числі, для підготовки до участі у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права».

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри продовжили роботу 3-ри студентські наукові гуртки:

 • «Державно-правових дисциплін» (керівник – Гончаренко Л.Л.).
 • «Кримінального права, процесу та криміналістики» (керівник – Колесник М.О.).
 • «Bona fides» (керівник – Панасюк О. В.).

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін за сучасними методами викладання.

Рівень викладання відповідає встановленим вимогам, що підтверджується результатами екзаменаційних сесій, взаємними та контрольними перевірками занять, аналізом відкритих лекцій та практичних занять.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

 • потужна матеріально-технічна база: методичні кабінети, лабораторія та полігон для проведення практичних занять з курсу «Криміналістика», комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії: «Зала судових засідань».
 • висококваліфіковані кадри: 5 докторів наук, 12 кандидатів наук.
 • значний досвід підготовки за напрямком «Правознавство» - 29 років в Україні та регіоні.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2023-2024 Н.Р.:

Кадрова політика: підготовка до захисту 1 докторської дисертації та 1 кандидатської роботи.

Наукова робота: проведення Міжнародної науково-практичної конференції викладачів та Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів.

Методична робота: видання підручників, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, фахових статей.

КАФЕДРА ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН БУЛА СТВОРЕНА У ВЕРЕСНІ 2006 РОКУ.

Кафедра юридичних дисциплін нараховує:

33 постійних науково-педагогічний працівників; з них 5 -  доктори наук та 12 кандидатів наук.

На кафедрі працюють 3 здобувачі наукового ступеня, які закріплені за відповідними кафедрами Харківського національного університету внутрішніх справ для роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ у 2023/2024 навчальному році відповідно до наказу ХНУВС від 28.08.2023 №530:

 • Адміністративна відповідальність
 • Адміністративна відповідальність та провадження у справах про адміністративні правопорушення
 • Адміністративна діяльність поліції
 • Адміністративне право
 • Адміністративне право і процес
 • Адміністративний процес
 • Адміністративні процедури
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції
 • Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції
 • Актуальні проблеми конституційного права
 • Актуальні проблеми міжнародного приватного права
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 • Актуальні проблеми трудового права
 • Взаємодія підрозділів поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень
 • Вогнева і тактично-спеціальна підготовка
 • Вогнева підготовка
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Дізнання
 • Діяльність Національної поліції у сфері дозвільної системи
 • Дозвільна система
 • Досудове слідство та судовий розгляд кримінальних проваджень
 • Екологічне право
 • Житлове право
 • Забезпечення прав людини в діяльності поліції
 • Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності
 • Загальні етичні вимоги правничої професії
 • Запобігання та протидія домашньому насильству
 • Земельне право
 • Інформаційне право
 • Історія держави та права
 • Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності
 • Кваліфікація кримінальних правопорушень проти публічної безпеки та порядку
 • Конституційне право
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-процесуальне право
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінально-правова кваліфікація
 • Кримінологія
 • Методологія права
 • Митне право
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний захист прав людини
 • Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності
 • Муніципальне право
 • Нотаріат і адвокатура в Україні
 • Оперативно-розшукова діяльність
 • Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
 • Організація діяльності дільничих офіцерів поліції
 • Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції
 • Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку
 • Організація охорони публічного порядку
 • Організація роботи органів юстиції
 • Основи міжнародного-гуманітарного права
 • Основи оперативно-розшукової діяльності
 • Основи римського приватного права
 • Основи юридичної клінічної підготовки
 • Особливості практичного права
 • Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 • Парадигма оперативно-розшукової діяльності
 • Податкове право
 • Поліцейська деонтологія
 • Поліцейська діяльність
 • Право Європейського Союзу
 • Право інтелектуальної власності
 • Право соціального забезпечення
 • Правові засади запобігання корупції
 • Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів
 • Протидія нелегальній міграції
 • Сімейне право
 • Складання процесуальних документів з цивільних справ
 • Спеціальна фізична підготовка
 • Судова експертологія
 • Судова медицина та психіатрія
 • Судове документознавство
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасні проблеми адміністративного права та процесу
 • Сучасні проблеми цивільного процесу
 • Сучасні теорії (доктрини) права
 • Тактико-спеціальна підготовка
 • Тактична та спеціальна фізична підготовка
 • Теорія держави та права
 • Трудове право
 • Управління органами та підрозділами поліції
 • Філософія права
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Цивільне право та процес
 • Цивільний процес
 • Юридична деонтологія
 • Юридична техніка

Враховуючи актуальність проведення інноваційної політики в системі освіти, викладачі кафедри проводять роботу з впровадження в освітній процес нових технологій, що відповідають основним принципам якісного оволодіння системою знань, розвиткові наукового характеру освіти.

Викладачі кафедри юридичних дисциплін здійснюють керівництво роботою Юридичної клініки «Правова допомога», заснованої у травні 2005 року на базі Сумської обласної громадської організації «Правова допомога» та Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, для надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення та проведення право просвітницької роботи. Правовими підставами діяльності ЮК «Правова допомога» є Наказ Міністерства освіти і науки України № 592 від 03.08.2006 року «Про затвердження типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», Статут ГО «Правова допомога», Статут юридичної клініки «Правова допомога».

Метою діяльності юридичної клініки є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем.

У теперішній час в юридичній клініці працюють 18 студентів-консультантів та 6 викладачів-кураторів, що надають студентам теоретичну та практичну допомогу у справах, які знаходяться в провадженні ЮК.

На початку навчального року організовуються та проводяться семінари-тренінги для студентів-консультантів та слухачів юридичної клініки щодо особливостей інтерв’ювання та консультування клієнтів.

В умовах воєнного стану юридична клініка працює в онлайн-режимі, консультації надаються за допомогою електронних ресурсів.

Продовжено співпрацю юридичної клініки з Головним територіальним управлінням юстиції у Сумській області, Сумським міським кризовим центром, Сумським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Сумським місцевим центром з надання БВПД.

Для підвищення ефективності освытнього процесу та тісного зв’язку теорії з практикою до роботи кафедри залучені практичні працівники правоохоронних органів, суду, прокуратури Сумської області, Сумського НДЕКЦ МВС України. Проводяться відвідування відкритих судових засідань Зарічного районного суду в м. Суми, Сумського районного суду Сумської області та Апеляційного суду Сумської області з метою ознайомлення здобувачів вищої освіти з практичними методами роботи судів.

Склад кафедри

Панасюк Оксана Володимирівна

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, доцент.

Посада: завідувач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Лукаш Сергій Станіславович

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, професор.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Ващенко Світлана Сергіївна

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, доцент.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Осадчий Юрій Григорович

Вчений ступінь, звання: доктор історичних наук, професор.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Горобець Наталія Олександрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Шуміло Олексій Михайлович

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, професор.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Маркова Олена Олегівна

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Василенко Марина Євгенівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Садикова Яна Михайлівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гончаренко Леся Леонідівна

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пономарьова Яна Олександрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Науменко Катерина Сергіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Пуріга Ірина Петрівна,

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Моїсеєнко Ольга Семенівна

Вчений ступінь, звання: кандидат медичних наук.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Колесник Марина Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Сядристий Андрій Олексійович,

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Романов Віталій Олександрович

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Іванова Світлана Богданівна,

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Манько Євгенія Сергіївна,

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Сахно Анна Олегівна,

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Лук’яненко Сергій Вікторович,

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук,

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Колобиліна Олександра Олегівна,

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Матус Валерій В'ячеславович

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Черненко Оксана Михайлівна

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гайдар Марина Вікторівна

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Новик Марія Юріївна,

Посада: старший лаборант кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

 

Контактна інформація:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Миру, 24; телефон/факс (0542) 33-03-18

Електронна пошта: [email protected]

Місце знаходження кафедри: бібліотечний корпус, вул. Н-Сироватська, 54/А

Кабінети:
102 – кабінет кримінального права та процесу;
103 – кабінет д-ра юдич.наук, доцента, завідувача кафедри юридичних дисциплін Панасюк О.В.;
104 – викладацька;
105 – кабінет цивільного права та процесу;
106 – кабінет державно-правових дисциплін;
206 – викладацька.

Телефони кафедри:
206 – викладацька, (0542) 33-03-18 внутрішній № 123;
102 – кабінет кримінального права та процесу, (0542) 33-03-18 внутрішній № 228;
103 – кабінет д-ра юдич.наук, доцента, завідувача кафедри юридичних дисциплін Панасюк О.В., (0542) 33-03-18 внутрішній № 229;
104 – викладацька, (0542) 33-03-18 внутрішній № 230;
105 – кабінет цивільного права та процесу, (0542) 33-03-18 внутрішній № 230;
106 – кабінет державно-правових дисциплін, (0542) 33-03-18 внутрішній № 228.