завідувач кафедри юридичних дисциплін, доктор юридичних наук, доцент
Панасюк Оксана Володимирівна

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Викладачі кафедри юридичних дисциплін здійснюють наукові дослідження над загальною кафедральною темою «Відповідність норм українського законодавства принципам міжнародного та Європейського права» у рамках діяльності наукової школи «Відповідність норм українського законодавства принципам міжнародного та Європейського права»:

 • Дослідження теоретико-методологічних основ функціонування і розвитку демократичної правової держави в України в умовах ринкової економіки з врахуванням реалізації євростратегії та вступу в ЄС (д.ю.н., доцент Ващенко С.С., к.і.н., професор Осадчий Ю.Г., к.п.н., доцент Василенко М.Є, Колесник М.О.).
 • Взаємовідносини між суб’єктами господарювання і органами державної влади та місцевого самоврядування: виклики часу (к.ю.н., доцент Панасюк О. В., к.ю.н Пономарьова Я.О., к.ю.н. Маркова О.О., Баранова Ц.С.).
 • Відповідність норм цивільного права та процесу принципам міжнародного та Європейського права (к.ю.н., доцент Горобець Н.О., к.ю.н., доцент Садикова Я.М., к.ю.н., доцент Науменко К.С.).
 • Правове забезпечення трудових відносин в умовах євроінтеграційних процесів (д.ю.н., професор Лукаш С.С., к.ю.н., доцент Дуравкіна Н.І.).

Важливою складовою науково-дослідної роботи є:

 • участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • підготовка до друку монографій, навчальних посібників, підручників, навчально-методичних матеріалів.

Викладачі кафедри юридичних дисциплін займають активну позицію щодо співробітництва з іншими навчальними закладами України.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів, у тому числі, для підготовки до участі у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права».

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри продовжили роботу 4-ри студентські наукові гуртки:

 • «Державно-правових дисциплін» (керівник – Гончаренко Л.Л.).
 • «Цивільного права та процесу» (керівник – Горобець Н.О.).
 • «Кримінального права, процесу та криміналістики» (керівник – Колесник М.О.).
 • «Трудового, аграрного, земельного, адміністративного, господарського та фінансового права» (керівник – Дуравкіна Н.І.).

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Викладачами кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін за сучасними методами викладання.

Рівень викладання відповідає встановленим вимогам, що підтверджується результатами екзаменаційних сесій, взаємними та контрольними перевірками занять, аналізом відкритих лекцій та практичних занять.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

 • потужна матеріально-технічна база: методичні кабінети, лабораторія та полігон для проведення практичних занять з курсу «Криміналістика», комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії: «Зала судових засідань».
 • висококваліфіковані кадри: 3 доктори наук, 9 кандидатів наук.
 • значний досвід підготовки за напрямком «Правознавство» - 25 років в Україні та регіоні.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2020-2021 Н.Р.:

Кадрова політика: підготовка до захисту 2 докторських дисертацій та 1 кандидатської дисертації.

Наукова робота: проведення Міжнародної науково-практичної конференції викладачів та Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів.

Методична робота: видання підручників, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, фахових статей.

КАФЕДРА ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН БУЛА СТВОРЕНА У ВЕРЕСНІ 2006 РОКУ.

Кафедра юридичних дисциплін нараховує:

17 постійних науково-педагогічний працівників; з них 3 доктори наук, 9 кандидатів наук.

На кафедрі працюють 2 здобувачі наукового ступеня доктор юридичних наук та 1 здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук, які закріплені за відповідними кафедрами Харківського національного університету внутрішніх справ для роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ у 2020/2021 навчальному році:

 • Адміністративна відповідальність
 • Адміністративна діяльність поліції
 • Адміністративна юстиція
 • Адміністративне право
 • Адміністративне право і процес
 • Адміністративний процес
 • Адміністративні процедури
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції
 • Актуальні проблеми адміністративного права і процесу
 • Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції
 • Актуальні проблеми державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
 • Актуальні проблеми кримінального права
 • Актуальні проблеми фінансового права
 • Алгоритм дій патрульних у різних ситуаціях службової діяльності
 • Аналітичне забезпечення професійної діяльності
 • Антикорупційне законодавство
 • Взаємодія з населенням на засадах партнерства
 • Виконавче провадження
 • Вогнева підготовка
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Доказове право кримінального процесу
 • Екологічне право
 • Житлове право
 • Запобігання та протидія домашньому насильству
 • Земельне право
 • Інвестиційне право
 • Інформаційне право
 • Історія держави та права
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія держави та права України
 • Кваліфікація кримінальних правопорушень
 • Конституційне право
 • Конституційно-правові засади державності України
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінально-правова політика протидії корупційним злочинам
 • Кримінологічна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Кримінологія
 • Медіація в юридичній практиці
 • Методика розслідування злочинів
 • Методологія права
 • Міжнародне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності
 • Муніципальне право
 • Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги. Ознаки наркотичного сп’яніння
 • Оперативно-розшукова діяльність
 • Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
 • Особливості кваліфікації корупційних злочинів
 • Основи кримінального права
 • Основи кримінально-процесуальної діяльності
 • Основи криміналістики
 • Основи римського приватного права
 • Основи юридичної клінічної підготовки
 • Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 • Оформлення дорожньо-транспортних пригод
 • Податкове право
 • Поліцейська деонтологія
 • Поліцейська діяльність
 • Порівняльне правознавство
 • Порівняльний кримінальний процес
 • Порядок складання адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху
 • Правові засади запобігання корупції
 • Правові підстави затримання
 • Право Європейського Союзу
 • Право інтелектуальної власності
 • Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів
 • Прийняття рішень у кримінальному провадженні
 • Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень
 • Речове право
 • Режим секретності
 • Сімейне право
 • Складання процесуальних документів з цивільних справ
 • Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування
 • Службова документація та особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у роботі патрульного поліцейського
 • Спеціальна фізична підготовка
 • Стройовий вишкіл та службова дисципліна
 • Судова медицина та психіатрія
 • Судове документознавство
 • Судові та правоохоронні органи України
 • Сучасні проблеми адміністративного права та процесу
 • Сучасні проблеми господарського процесу
 • Сучасні проблеми трудового права
 • Сучасні проблеми цивільного права
 • Сучасні проблеми цивільного процесу
 • Сучасні теорії (доктрини) права
 • Тактико-спеціальна підготовка
 • Тактична та спеціальна фізична підготовка
 • Теорія держави та права
 • Теорія та історія європейського конституціоналізму
 • Трудове право
 • Філософія права
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Цивільне право та процес
 • Цивільний процес
 • Юридична техніка

Враховуючи актуальність проведення інноваційної політики в системі освіти, викладачі кафедри проводять роботу з впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, що відповідають основним принципам якісного оволодіння системою знань, розвиткові наукового характеру освіти.

Викладачі кафедри юридичних дисциплін здійснюють керівництво роботою Юридичної клініки «Правова допомога», заснованої у травні 2005 року на базі Сумської обласної громадської організації «Правова допомога» та Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, для надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення та проведення право просвітницької роботи. Правовими підставами діяльності ЮК «Правова допомога» є Наказ Міністерства освіти і науки України № 592 від 03.08.2006 року «Про затвердження типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України», Статут СОГО «Правова допомога», Статут юридичної клініки «Правова допомога».

Метою діяльності юридичної клініки є забезпечення практичної підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних проблем.

У теперішній час в юридичній клініці працюють 20 студентів-консультантів та 8 викладачів-кураторів, що надають студентам теоретичну та практичну допомогу у справах, які знаходяться в провадженні ЮК.

На початку навчального року організовано та проведено семінари-тренінги для студентів-консультантів та слухачів юридичної клініки щодо особливостей інтерв’ювання та консультування клієнтів.

Організовано роботу громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення у приміщенні Сумської філії ХНУВС. Розклад роботи: з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:00 год. 

Продовжено співпрацю юридичної клініки з Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Сумській області з питань надання правової допомоги засудженим до позбавлення волі та особам, звільненим з місць позбавлення волі, з Головним управлінням юстиції Сумської області, Сумським міським центром зайнятості, Сумським Центром реінтеграції бездомних громадян.

Для підвищення ефективності навчального процесу та тісного зв’язку теорії з практикою до роботи кафедри залучені практичні працівники правоохоронних органів, суду, прокуратури Сумської області. Проводяться відвідування відкритих судових засідань Зарічного районного суду в м. Суми та Апеляційного суду Сумської області, Господарського суду Сумської області з метою ознайомлення студентів денної форми навчання з практичними методами роботи судів.

Склад кафедри

Панасюк Оксана Володимирівна

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, доцент.

Посада: завідувач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Лукаш Сергій Станіславович

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, професор.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Ващенко Світлана Сергіївна

Вчений ступінь, звання: доктор юридичних наук, доцент.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Осадчий Юрій Григорович

Вчений ступінь, звання: доктор історичних наук, професор.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Горобець Наталія Олександрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: професор кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Садикова Яна Михайлівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Маркова Олена Олегівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Василенко Марина Євгенівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Дуравкіна Наталія Ігорівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Гончаренко Леся Леонідівна

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пономарьова Яна Олександрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Науменко Катерина Сергіївна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Івченко Богдана-Юлія Володимирівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: доцент кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Колесник Марина Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Кисельов Віктор Миколайович

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Пуріга Ірина Петрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук.

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Рябченко Тетяна Олександрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Бакаєва Ольга Олександрівна

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Баранова Цвітана Сергіївна

Посада: старший викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Романов Віталій Олександрович

Вчений ступінь, звання: кандидат юридичних наук.

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Майсун Ірина Володимирівна

Посада: викладач кафедри юридичних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Контактна інформація:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Миру, 24; телефон/факс (0542) 33-03-18

Електронна пошта: sumy-k-kud@univd.edu.ua

Місце знаходження кафедри: бібліотечний корпус, вул. Н-Сироватська, 54/А

Кабінети:
102 – кабінет кримінального права та процесу;
103 – кабінет к.ю.н., доцента, завідувача кафедри юридичних дисциплін Панасюк О.В.;
104 – викладацька;
105 – кабінет цивільного права та процесу;
106 – кабінет державно-правових дисциплін;
206 – викладацька.

Телефони кафедри:
206 – викладацька, (0542) 33-03-18 внутрішній № 123;
102 – кабінет кримінального права та процесу, (0542) 33-03-18 внутрішній № 228;
103 – кабінет к.ю.н., доцента, завідувача кафедри юридичних дисциплін Панасюк О.В., (0542) 33-03-18 внутрішній № 229;
104 – викладацька, (0542) 33-03-18 внутрішній № 230;
105 – кабінет цивільного права та процесу, (0542) 33-03-18 внутрішній № 230;
106 – кабінет державно-правових дисциплін, (0542) 33-03-18 внутрішній № 228.