Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, є невід'ємною складовою життя університету та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

Основними напрямками міжнародного співробітництва Філії є:

• участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і між університетського обміну здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
• проведення спільних наукових досліджень;
• організація міжнародних конференцій та інших заходів;
• участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
• сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
• інші напрями і форми.

На базі Сумської філії ХНУВС щороку проводиться міжнародна науково-практична конференція, участь в якій беруть провідні науковці, працівники судових, правоохоронних та правозастосовних органів з України, Австрії, Австралії, Бельгії, Білорусі, Норвегії , США.

Науково-педагогічні працівники Сумської філії ХНУВС постійно працюють над підвищенням кваліфікації та педагогічної майстерності, високі результати досягаються шляхом проходження стажування у вищих навчальних закладах, урядових та неурядових організаціях України та світу. Науково-педагогічний склад Філії бере активну участь у навчанні на освітній платформі Агентства Європейського Союзу з підготовки співробітників правоохоронних органів LEEd CEPOL.

Сумська філія співпрацює з Центром Європейських ініціатив у м. Суми. Результатами цієї співпраці є залучення фахівців-носіїв мов до освітнього процесу. Так, було організовано факультативний курс занять англійською мовою з міжнародного права для студентів І - IV курсів, за участі магістра права Маріа Паоли Боселлі (Mariapaola Boselli). Крім того, були використані неформалізовані, популярні нині в світі методики ведення занять у формі “круглих столів”, колоквіумів, “мозкових атак” із залученням представників Центру: Алека-Неш Томаса (Великобританія), Себастіана Ванкевича (Польща).

На сучасному етапі пріоритетними завданнями Сумської філії ХНУВС в області міжнародного співробітництва є:

1. розширення інституційних партнерських зв’язків і встановлення нових стійких контактів з фондами, представництвами міжнародних організацій;
2. розробка та укладання договорів про співробітництво з науковими інституціями та вищими навчальними закладами закордону;
3. участь у спільних проектах на отримання грантів, міжнародної технічної та благодійної допомоги;
4. активізація участі науково-педагогічного складу університету у міжнародних програмах та проектах (конференціях, виставках, школах, семінарах, тренінгах тощо);
5. створення умов для стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу у вищих навчальних закладах закордону;
6. активізація публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах;
7. сприяння академічній мобільності студентів.