Завідувач
відділення кадрового забезпечення, к.е.н.
Пуріга Ірина Петрівна

Відділення кадрового забезпечення є структурним підрозділом Сумської філії ХНУВС. До його складу  входять –  завідувач,  три провідних фахівця та психолог. Відділення кадрового забезпечення організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами філії та Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основними напрямками відділення кадрового забезпечення є кадрова, виховна робота та психологічне забезпечення працівників та здобувачів вищої освіти Сумської філії ХНУВС.

Основними завданнями роботи відділення кадрового забезпечення філії

 з напрямку кадрового забезпечення :

 • своєчасне забезпечення філії персоналом необхідної якості і кількості;
 • забезпечення умов реалізації прав і обов’язків працівників, що передбачені трудовим законодавством;
 • раціональне використання кадрового потенціалу;
 • формування і підтримка ефективної роботи структурних підрозділів філії.

з напрямку виховної роботи:

 • виховання майбутніх фахівців організовується провідним фахівцем відділення кадрового забезпечення та здійснюється за основними напрямами (національно-патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізичне виховання, формування здорового способу життя);
 • впровадження нових  форм та методів роботи, які відповідають потребам розвитку особистості здобувачів вищої освіти, спрямовані на реалізацію їхніх всебічно-гармонійних, розумових і фізичних здібностей;
 • забезпечення виховного процесу здобувачів вищої освіти філії, шляхом  планування, організації та проведення заходів за  різноманітними формами (виховних, інформаційно-просвітницьких годин, благодійних акцій, круглих столів, уроків мужності та пам’яті, тематично-патріотичних програм, святкових концертів, зустрічей з відомими та творчими людьми Сумщини, представниками громадськості, учасниками бойових дій ООС та екскурсій);
 • проведення культурно-мистецької роботи зі здобувачами вищої освіти та співробітниками філії;
 • сприяння щодо залучення здобувачів вищої освіти до позааудиторної діяльності: культурно-просвітницької, волонтерської, фізкультурно-оздоровчої та спортивної;
 • забезпечення художнього оформлення культурно-масових заходів, виготовлення поліграфічної продукції;
 • реалізація творчого потенціалу студентсько-курсантської молоді у гуртках художньої самодіяльності, які працюють при клубові філії.

 з напрямку психологічного забезпечення :

 • забезпечення психологічного супроводження діяльності співробітників та здобувачів вищої освіти філії шляхом організації та проведення психологічних консультацій, психодіагностичної, психопрофілактичної роботи;
 • ужиття заходів щодо підтримання на належному рівні соціально-психологічного мікроклімату у структурних підрозділах та колективах здобувачів вищої освіти філії.