Заступник директора — начальник відділу навчально-методичної роботи, к.ю.н., доцент
Науменко Катерина Сергіївна

Відділ навчально-методичної роботи є структурним підрозділом Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ і нараховує 9 працівників.

У своїй діяльності відділ навчально-методичної роботи керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Харківського національного університету внутрішніх справ, Положенням про Сумську філію, Положенням про відділ навчально-методичної роботи.

Відділ навчально-методичної роботи здійснює організацію освітнього процесу Філії, супроводжує та контролює підготовку здобувачів вищої освіти, використання ефективних педагогічних і інформаційних технологій під час надання освітніх послуг. Робота відділу навчально-методичної роботи будується на основі типової документації і регламентується відповідним річним планом роботи.

Головне завдання відділу навчально-методичної роботи – організація освітнього процесу підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування.

До обов’язків відділу входить:

1. Планування освітнього процесу.

2. Контроль за плануванням навчального навантаження науково-педагогічного складу згідно з навчальними планами денної та заочної форм навчання.

3. Організація роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти щодо руху здобувачів вищої освіти, підготовки документів про вищу освіту тощо.

4. Участь у розробці та затвердженні навчальних та робочих навчальних планів.

5. Складання розкладів навчальних занять, підсумкових контролів (заліків, екзаменів), атестації та організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

6. Підготовка необхідної навчальної документації для забезпечення освітнього процесу у Філії.

7. Аналіз освітнього процесу, результатів проведення поточного та підсумкового контролів, виконання курсових робіт, захисту матеріалів практики, атестації.

8. Підготовка пропозицій керівництва по перспективному плануванню розвитку освітнього процесу у відповідності до вимог структурної реформи національної системи вищої освіти.

9. Контроль за організацією освітнього процесу та аналіз результатів складання підсумкових контролів, оформлення відповідної звітності.

10. Контроль за введенням інноваційних методів та форм навчання, у тому числі технічних засобів навчання.