Положення про організацію освітнього процесу в ХНУВС

Положення про створення та організацію роботи екзаменаційних комісій Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про рейтингове оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС

Положення про організацію та проходження всіх видів практики курсантами та слухачами магістратури ХНУВС

Положення про організацію та проходження всіх видів практики студентами та слухачами магістратури ХНУВС

Положення про академічну доброчесність у Сумській філії ХНУВС

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ХНУВС

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу у Сумській філії ХНУВС

Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про порядок визнання в Сумській філії ХНУВС результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ХНУВС

ДЕКЛАРАЦІЯ про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ

Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Положення про застосування поліцейського квесту в освітньому процесі ХНУВС

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ

Положення про тимчасове дистанційне навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, порядок підготовки та затвердження його компонент