Завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін к.е.н, доцент Олена ЛУК’ЯНИХІНА пройшла підвищення кваліфікації за видом «вебінар» дистанційно на тему «Вебквести як сучасний і зручний інструмент для навчання» (тривалість 2години/ 0,06 кредиту EKTC), організованого ВСЕОСВІТА.

Отримано сертифікат, котрий засвідчує, що досягнуті такі результати навчання:

  1. знання і розуміння алгоритму створення вебквестів;
  2. отримання актуальних знань та практичних рекомендацій щодо розробки та проведення вебквестів;
  3. уміння створювати та проходити квести у розділі «Вебквести»;
  4. набуті загальні компетентності: здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства; здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань; здатність до розвитку особистісного потенціалу, самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху; володіння сучасними інформаційними технологіями для ефективної комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу;
  5. набуті фахові компетентності: вміння ефективно реалізовувати поставлені завдання для забезпечення якості освітнього процесу; володіння сучасними інформаційними та вебтехнологіями; здатність активізувати потенціал цифрового інтелекту особистості в умовах реформування освіти; здатність реалізувати інноваційну діяльність педагога за допомогою цифрових технологій; здатність удосконалювати оригінальний підхід до власної життєво-професійної діяльності; знання і розуміння алгоритму створення вебквестів.

Отримані знання і навички підвищують загальний рівень викладання дисциплін у частині використання інформаційних та вебтехнологій, а також сприяють забезпеченню якості освітнього процесу і формуванню зацікавленості здобувачів вищої освіти у набутті знань у форматі інтерактиву.