Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Проблеми нормативно-правового регулювання укладання контракту на службу в поліції як особливого виду трудового договору

Лукаш С. С. Проблеми нормативно-правового регулювання укладання контракту на службу в поліції як особливого виду трудового договору / Лукаш С. С.// Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 127-129.
2 стаття Проблеми нормативно-правового регулювання проведення атестації працівників поліції

Лукаш С.С. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: /С.С.Лукаш // матеріали V Всеукраїнської.. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг.ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016.– С. 95-102.
3 тези доповіді Окремі питання набуття статусу учасника бойових дій працівниками органів внутрішніх справ, які були залучені до проведення антитеростичної операції

Лукаш С. С.ІОкремі питання набуття статусу учасника бойових дій працівниками органів внутрішніх справ, які були залучені до проведення антитеростичної операції /С. С. Лукаш // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення» м. Харків (28 листопада 2014 р.). Харківський національний університет внутрішніх справ. 2014 – С. 263-266
4 тези доповіді Практична спрямованість навчального процесу як запорука якісної підготовки кадрів для органів внутрішніх справ

Лукаш С. С.Практична спрямованість навчального процесу як запорука якісної підготовки кадрів для органів внутрішніх справ / С. С. Лукаш // Всеукраїнська науково-практична конференція «Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України» м. Харків (26 вересня 2014 р.). Харківський національний університет внутрішніх справ. 2014 – С.60-63
5 стаття Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу як підстава припинення трудового договору з ініціативи роботодавця

Лукаш С. С.Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу як підстава припинення трудового договору з ініціативи роботодавця /С. С. Лукаш //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – спеціальний випуск. – 2013. – С. 112-114.
6 стаття Забезпечення додержання прав працівників в умовах реорганізації державних органів

Лукаш С. С. Забезпечення додержання прав працівників в умовах реорганізації державних органів [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 4. - С. 132-135.
7 стаття Особливості правового регулювання праці надомних працівників

Лукаш С.С. Особливості правового регулювання праці надомних працівників [Електронний ресурс] / С.С. Лукаш // Митна справа. - 2013. - № Спец. вип.. - С. 178-182.
8 стаття Акти соціального партнерства як джерела трудового права

Лукаш С. С. Акти соціального партнерства як джерела трудового права [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Митна справа. - 2013. - № 6(2.2). - С. 407-412.
9 стаття Диференціація регулювання заробітної плати

Лукаш С. С. Диференціація регулювання заробітної плати [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Митна справа. - 2013. - № 4(2.2). - С. 175-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2
10 стаття Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах

Лукаш С. С. Особливості правового регулювання службово-трудової діяльності в правоохоронних органах / С. С. Лукаш // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 599–601 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 1/11lccvpo.pdf
11 стаття Міжнародно-правове регулювання в сфері праці

Лукаш С. С. Міжнародно-правове регулювання в сфері праці [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Юридична наука і практика. - 2011. - № 2. - С. 28-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_2_5
12 стаття Диференціація регулювання праці у трудовому праві

Лукаш С. С. Диференціація регулювання праці у трудовому праві [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_15
13 стаття Поняття та суб’єкти міжнародного регулювання праці

Поняття та суб’єкти міжнародного регулювання праці [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 17. - С. 291-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_29
14 стаття Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору

Лукаш С. С. Централізоване та локальне регулювання укладення та розірвання трудового договору [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 337-342.
15 стаття Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці

Лукаш С.С. Централізоване та локальне регулювання відносин в сфері оплати праці /Лукаш С.С.// Форум права. -2008. -№ 2. –С.333-338 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08lsssop.pdf
16 стаття Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації

Лукаш С.С. Система та зміст локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового розпорядку організації /Лукаш С.С. // Форум права. -2008. -№ 1. –С.296-302 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08lcctpo.pdf
17 стаття Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві

Лукаш С. С. Деякі аспекти диференціації регулювання праці як прояв механізму правового регулювання у трудовому праві [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Форум права. - 2007. - № 2. - С. 126-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
18 стаття Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

Лукаш С. С. Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / С. С. Лукаш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 16. - С. 227-232