Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Види відповідальності в трудовому праві України

Дуравкіна Н. І. Види відповідальності в трудовому праві України / Н. І. Дуравкіна / Журнал східноєвропейського права – електронне науково-практичне фахове видання/ Університет сучасних знань [Електронний ресурс]. – 2014. – № 5. – Режим доступу до журн.: http://easternlaw.com.ua/arxiv-nomerov/zhurnal-sxidnoyevropejskogo-prava-5
2 тези доповіді Матеріальна відповідальність за діючим та проектованим трудовим законодавством

Дуравкіна Н.І. Матеріальна відповідальність за діючим та проектованим трудовим законодавством/ Н.І. Дуравкіна // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. ед. .-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н. В.М. Дьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – 341-343
3 автореферат дисертації Правове регулювання юридичної відповідальності суб'єктів трудового права в умовах ринкової економіки

Дуравкіна, Н. І. Правове регулювання юридичної відповідальності суб'єктів трудового права в умовах ринкової економіки [Текст] : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Дуравкіна Н. І. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2011. – 17 с.
4 тези доповіді Особливості інституту відповідальності в трудовому праві України

Дуравкіна Н. І. Особливості інституту відповідальності в трудовому праві України /Н. І. Дуравкіна // Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку: зб. наук. матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф. Присвячено 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21–22 травня 2011 року) // Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 333–336.
5 стаття До питання відповідальності в трудовому праві України

Дуравкіна Н. І. До питання відповідальності в трудовому праві України / Н. І. Дуравкіна / Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – 2011. – № 20. – С. 236–241.
6 стаття Правова природа інституту відповідальності в трудовому праві України

Дуравкіна Н. І. Правова природа інституту відповідальності в трудовому праві України / Н. І. Дуравкіна / Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля – 2011. – № 19. – С. 270–277.
7 стаття Роль відповідальності в механізмі забезпечення права та свобод людини і громадянина

Дуравкіна Н. І. Роль відповідальності в механізмі забезпечення права та свобод людини і громадянина / Н. І. Дуравкіна / Актуальні проблеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т імені Володимира Даля. – 2011. – № 18. – С. 320–328.
8 стаття Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина

Дуравкіна Н. І. Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина / Н. І. Дуравкіна // Юридична наука і практика. - 2011. - № 2. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_2_3
9 тези доповіді Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності

Дуравкіна Н. І. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / Н. І. Дуравкіна / Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы II Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2010 года)/ Отв. за Вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2010. – 489-490»
10 тези доповіді До питання про розвиток виборчої системи України (щодо виборів Верховної Ради України)

Дуравкіна Н. І. До питання про розвиток виборчої системи України (щодо виборів Верховної Ради України) / Н. І. Дуравкіна / Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Часть 2. Материалы I Международной научно-практической конференции (24 апреля 2009).– Симферополь: КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2009. -95-97