Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття Description of content evaluation criteria of future lawyers for legal advice

25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С.268-270
2 тези доповіді Системно-структурний підхід до професіографічного аналізу юридичної праці

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 76-78.
3 стаття «Категорія «правові засади» у методологічній концепції юридичних понятійних утворень»

Научно-практический журнал: Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică № 3-1 (31), 2018. С. 5 – 8. (г. Кишинёв, Республика Молдова). Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International
4 тези доповіді Юридико-інформаційні та професійні компетентності як передумови фахової підготовки майбутніх правників

Інформаційні технології в культурі, мистецтві,освіті, науці, економіці та праві : Міжнар. наук. -практ. конф., Київ 19-20 квіт. 2018 р. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2018. – С.56-59.
5 тези доповіді Професійно-ціннісні орієнтації як детермінанта службової поведінки співробітників правоохоронних органів

Василенко М.Є. Професійно-ціннісні орієнтації як детермінанта службової поведінки співробітників правоохоронних органів /М.Є. Василенко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до100-річчя підготовки охоронців равопорядку в Харкові(м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац.ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 73-75.
6 тези доповіді СТРУКТУРУВАННЯ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦІ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ

Василенко М.Є. Структурування поняття готовності студентів-правників до професійної праці: наукові погляди / М.Є. Василенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції :Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2017 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2017 – с. 7-9.
7 тези доповіді ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

Василенко М.Є. Юридичне консультування у контексті нової парадигми освіти / М.Є.Василенко // Інформаційні технології в культурі, мистецтві,освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. - Ч.2. - С. 29-31.
8 тези доповіді МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗБЛИЖЕННЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Василенко М.Є. Міжнародно-правове зближення правових систем у сфері нотаріальної діяльності /М.Є. Василенко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016.– С. 115-118.
9 тези доповіді ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ У БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Василенко М.Є. Щодо особливостей корпоративних прав у бездокументарних цінних паперах / М.Є. Василенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції :Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016 – с. 68-70.
10 стаття МІСЦЕ І РОЛЬ ПРАВОВОЇ ІНІЦІАТИВИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Василенко М.Є. Місце і роль правової ініціативи в системі цивільно-правового регулювання /Василенко М.Є. // Право і суспільство. – 2015 – Вип. № 6. – С. 57-61.
11 стаття ЮРИДИЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ОСОБЛИВА ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Василенко М.Є. Юридичний інтерес як особлива юридична конструкція у системі цивільного права /М.Є. Василенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2015. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 102-105.
12 стаття Щодо правової цінності категорії «моральні засади суспільства»

Василенко М.Є. Щодо правової цінності категорії «моральні засади суспільства». /М.Є.Василенко // Форум права. – 2015. – № 3. – С. 21-26.