Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Особливості надання психологічної допомоги у кризовому центрі міста Дортмунд (Німеччина)

Геращенко Т. Г. Особливості надання психологічної допомоги у кризовому центрі міста Дортмунд (Німеччина) / Т.Г. Геращенко / Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (22 - 23 лютого 2018 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. - Суми: Вид- во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. - С. 238 - 240.
2 тези доповіді Формування наукової раціональності у студентів-юристів

Геращенко Т. Г. Формування наукової раціональності у студентів-юристів / Т. Г. Геращенко / Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук. - практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листопада 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2017. - С. 86 - 87.
3 тези доповіді Правопорядок як соціально-юридичний феномен

Геращенко Т. Г. Правопорядок як соціально-юридичний феномен / Т. Г. Геращенко // Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської інтеграції: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 лютого 2017 року. - Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. - С. 24 - 26.
4 стаття Правоцентризм як методологічний імператив сучасної освіти

Геращенко Т. Г. Правоцентризм як методологічний імператив сучасної освіти / Т. Г. Геращенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Вип. 37-1, Том VІ (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017.- С. 8 - 15.
5 тези доповіді Волелюбні прагнення І.Я.Франка як ознака української ментальності

Геращенко Т. Г. Волелюбні прагнення І. Я. Франка як ознака української ментальності / Т. Г. Геращенко / Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя з дня смерті: Збірник матеріалів Міжвузівського круглого столу (27 травня 2016 р., м. Харків) / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків: ХНУВС, 2016. - С. 17-19.