Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Перспективи створення в Україні єдиного правоохоронного органу у сфері економічної безпеки

Парфентій Л. А. Перспективи створення в Україні єдиного правоохоронного органу у сфері економічної безпеки. «Шлях успіху і перспективи розвитку» (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2020. С. 395-398.
2 стаття Правоохоронні органи у сфері економічної безпеки: українські реалії та перспективи

Парфентій Л. А. Правоохоронні органи у сфері економічної безпеки: українські реалії та перспективи. Право і безпека. 2020. № 4 (79). С. 130-136. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2020.4.20.
3 тези доповіді Основні схеми ухилення від сплати податків в Україні

Парфентій Л. А. Основні схеми ухилення від сплати податків в Україні. 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 359-361.
4 тези доповіді Місце податкових пільг у системі уникнення оподаткування

Парфентій Л. А. Місце податкових пільг у системі уникнення оподаткування. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 1. Дубляни, 2020. С. 303-306.
5 тези доповіді Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави

Парфентій, Л. А. Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави [Текст] / Л. А. Парфентій // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 349-351.
6 тези доповіді Податкове планування як система законних способів зменшення податкових платежів

Парфентій Л. А. Податкове планування як система законних способів зменшення податкових платежів. Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2019 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. С. 228-230.
7 стаття Актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та шляхи їх вирішення

Парфентій Л. А., Капоріна Т. С. Актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Л. А. Парфентій, Т. С. Капоріна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – №4 (21). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/21-2019-ukr.
8 монографія одноосібна Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності

Парфентій Л. А. Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності : монографія / Л. А. Парфентій. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2019. – 184 с.
9 стаття Розвиток податкового контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні

Парфентій Л. А., Шутько В. М. Розвиток податкового контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Парфентій, В. М. Шутько // Приазовський економічний вісник. – 2018. – №6 (11). - С. 469-472. – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/ vypusk-6-11.
10 тези доповіді Основні напрямки запобігання та боротьби з ухиленням від сплати податків

Парфентій, Л. А. Основні напрямки запобігання та боротьби з ухиленням від сплати податків [Текст] / Л. А. Парфентій // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків, 2018. – С. 270-272.
11 тези доповіді Переваги та недоліки криптовалюти Bitcoin

Парфентій, Л. А. Переваги та недоліки криптовалюти Bitcoin [Текст] / Л. А. Парфентій, В. С. Ярошевська // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет- конференції, 24-25 травня 2018 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2018. – С. 595-598.
12 тези доповіді Державне регулювання як чинник розвитку національної економіки України

Парфентій, Л. А. Державне регулювання як чинник розвитку національної економіки України [Текст] / Л. А. Парфентій, А. О. Закутайло // Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 220-222.
13 тези доповіді Слабкі сторони судово-бухгалтерської експертизи в Україні та основні напрями її вдосконалення

Парфентій, Л. А. Слабкі сторони судово-бухгалтерської експертизи в Україні та основні напрями її вдосконалення [Текст] / Л. А. Парфентій, Д. О. Тищенко // Інформаційні технології в соціокультурній сфері освіті, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 221-223.
14 тези доповіді Фактори ухилення від оподаткування в Україні

Парфентій, Л. А. Фактори ухилення від оподаткування в Україні [Текст] / Л. А. Парфентій, П. О. Парфентій // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 170-172.
15 стаття Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби

Парфентій, Л. А. Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби [Текст] / Л. А. Парфентій // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – C. 290–295.
16 тези доповіді Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства в умовах нестабільності економіки

Парфентій, Л. А. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства в умовах нестабільності економіки / Л. А. Парфентій, П. О. Парфентій // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 413-416.
17 монографія колективна Методичні підходи до аналізу товарно-матеріальних цінностей

Парфентій, Л. А. Методичні підходи до аналізу товарно-матеріальних цінностей // Теорія та практика обліку, контролю й аналізу товарно-матеріальних цінностей : монографія / за заг. ред. Серпенінової Ю. С., Макаренко І. О. – Суми : Видавництво «Вінниченко М. Д.», 2016 р. – С. 247-270.
18 монографія колективна Статистичне вивчення розвитку нематеріальних активів в Україні

Могилiна, Л. А. Статистичне вивчення розвитку нематеріальних активів в Україні // Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю й аналізу нематеріальних активів [Текст] : монографія / за заг. ред. Ф.О. Журавки. – Суми : Ярославна, 2015. – С. 197-208.
19 стаття Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України

Могиліна, Л. А. Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України [Текст] / Л. А. Могиліна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 203-210.