Завідувач
відділення кадрового забезпечення, к.е.н.
Пуріга Ірина Петрівна

Відділення кадрового забезпечення є структурним підрозділом Сумської філії ХНУВС. До його складу  входять –  завідувач,  три провідних фахівця та психолог. Відділення кадрового забезпечення організовує свою роботу згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами філії та Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основними напрямками відділення кадрового забезпечення є кадрова, виховна робота та психологічне забезпечення працівників, студентів та слухачів Сумської філії ХНУВС.

Основними завданнями роботи відділення кадрового забезпечення філії

 з напрямку кадрового забезпечення є:

 • своєчасне забезпечення філії персоналом необхідної якості і кількості;
 • забезпечення умов реалізації прав і обов’язків працівників, що передбачені трудовим законодавство;
 • раціональне використання кадрового потенціалу;
 • формування і підтримка ефективної роботи структурних підрозділів філії.

з напрямку виховної роботи:

 • виховання майбутніх фахівців-правознавців здійснюється за основними напрямами (національно-патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, трудове, екологічне, фізичне виховання, формування здорового способу життя) визначеними Концепцією національно-патріотичного виховання студентської молоді Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • впровадження нових  форм та методів роботи, які відповідають потребам розвитку особистості студентів та слухачів, спрямовані на реалізацію їхніх всебічно-гармонійних, розумових і фізичних здібностей;
 • забезпечення виховного процесу студентів та слухачів філії, шляхом  планування, організації та проведення заходів за  різноманітними формами (виховних, інформаційно-просвітницьких годин, благодійних акцій, круглих столів, уроків мужності та пам’яті, тематично-патріотичних  концертів, зустрічей з відомими та творчими людьми Сумщини, представниками громадськості, учасниками бойових дій в ООС та екскурсій);
 • проведення культурно-масової роботи зі студентами, слухачами та співробітниками філії за участю творчих особистостей;
 • залучення студентів до  позаудиторних форм діяльності: наукової, громадської, спортивної та творчої;
 • забезпечення художнього оформлення культурно-масових заходів, виготовлення поліграфічної продукції;
 • реалізація творчого потенціалу студентської молоді у гуртках художньої самодіяльності, які працюють при клубові філії.

 з напрямку психологічного забезпечення працівників, студентів та слухачів філії:

 • забезпечення психологічного супроводження діяльності співробітників, студентів та слухачів філії шляхом організації та проведення психологічних консультацій, психодіагностичної, психопрофілактичної роботи;
 • ужиття заходів щодо підтримання на належному рівні соціально-психологічного мікроклімату у структурних підрозділах та колективах студентів і слухачів філії.